A- A A+

Kontakt

Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
e-mail: sekretariat@if.uz.zgora.pl

logo

Z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) nasz pracownik dr hab. Cao Long Van, prof. UZ, który działa w w tej organizacji od prawie dwudziestu lat, został uhonorowany medalem przyznawanym za całokształt działalności. Aktywna działalność profesora Cao Long Van w PTF rozpoczęła się wraz z objęciem przez jego przyjaciela z Polskiej Akademii Nauk, prof. dra hab. Macieja Kolwasa, funkcji prezesa PTF (2001-2005), a następnie roli Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (2009-2012). Profesor Cao Long Van regularnie brał udział w działaniach PTF w Polsce, a także na arenie międzynarodowej w dziedzinie popularyzacji fizyki i edukacji młodzieży szkolnej. W referacie otwarcia Międzynarodowej Konferencji z Zimnych Atomów i Spektroskopii Laserowej w Vinh w Wietnamie (22-24 października 2009 roku), jako ówczesny Prezydent Europejskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Maciej Kolwas podkreślał (CMST Special Issue 2 (2010)):

„Teraz Cao Long Van jest profesorem polskim, polskim naukowcem i prodziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprócz obowiązków akademickich i naukowych, potrafi znaleźć czas, aby pomagać mi w szeregu działań Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, w szczególności tych związanych z edukacją i zawodami turniejowymi. Profesor Cao Long Van kształci teraz polskich fizyków, ale również mocno popiera współpracę między fizykami polskimi i wietnamskimi.”

Czytaj więcej...

Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz kolejny przedstawiła ranking Uczelni Akademickich oraz poszczególnych kierunków studiów na rok 2020. Kierunek fizyka prowadzony na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ zajął 5. miejsce pośród 18. wydziałów w tym 1. miejsce dla 2 kryteriów oceniających POTENCJAŁ NAUKOWY.

Warto dodać, że kierunek fizyka zajął w swojej grupie 8. miejsce w 2017 roku, 7. miejsce w 2018 roku oraz 3. miejsce w 2019 roku, co świadczy o jego stabilnej i wysokiej pozycji.

Pełny ranking na stronie Perspektyw

Instytut Fizyki ogłasza konkurs o przyznanie środków z części subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na UZ na prowadzenie w 2020 roku badań naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej.
Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Studiów Doktoranckich i doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w dyscyplinie nauki fizyczne.

Ogłoszenie konkursu (.pdf)
Regulamin konkursu (.pdf)
Formularz wniosku konkursowego (.doc)
Wyniki konkursu (.pdf)

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że dr hab. Cao Long Van, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał 3 marca 2020 z rąk Ministra Nauki i Technologii Wietnamu medal za wkład w rozwój nauki i technologii Wietnamu.
Podczas uroczystej ceremonii wręczania medalu na Uniwersytecie Vinh uczestniczyli, między innymi, prof. dr Dinh Xuan Khoa, Rektor Uniwersytetu w Vinh, były doktorant prof. Cao Long Van z lat 90’ ubiegłego wieku, prof. dr Nguyen Huy Bang, Prorektor Uniwersytetu w Vinh, skierowany przez prof. Cao Long Van na studia doktoranckie w Polsce (w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk) na początku tego wieku, dr Tran Ba Tien, kolejny Prorektor Uniwersytetu w Vinh, kierownicy odpowiednich działów Uczelni, przedstawiciele Instytutu Pedagogiki Nauk Przyrodniczych, pracownicy i wykładowcy różnych pokoleń uczniów – „potomków naukowych” prof. Cao Long Van specjalizujących się w Optyce na Uniwersytecie w Vinh.

Warto zacytować, co podczas ceremonii powiedział prof. dr. Dinh Xuan Khoa. „Prof. dr hab. Cao Long Van ma również wiele istotnych zasług na polu rozwoju badań naukowych oraz edukacji na Uniwersytecie w Vinh w ciągu ostatnich ponad trzydziestu lat. W szczególności prof. dr hab. Cao Long Van spędził dużo czasu pomagając wykładowcom i studentom Uniwersytetu w realizacji projektów badawczych, w tym zaprosił ponad 30 znanych naukowców z całego świata, aby mogli bezpośrednio prowadzić wykłady dla kadry dydaktycznej i studentów Uniwersytetu Vinh. Bardzo ważny był jego wkład przy pozyskiwaniu licznych stypendiów dla pracowników naukowych wydziałów i studentów uniwersytetu podczas ich studiów, zapoczątkował, a następnie wspierał współpracę w ramach badań naukowych, a także wymianę studiów z uczelniami, organizacjami naukowymi w Polsce w dziedzinie fizyki. Prof. Cao Long Van zapoczątkował także wiele nowych kierunków badawczych na Uniwersytecie Vinh, m. in. utworzył dwie silne grupy badawcze zajmujące się światłowodami fotonicznymi oraz zjawiskami rezonansu atomowego, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i doświadczalnej. W 2018 r. prof. Cao Long Van otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Vinh, pierwszy tytuł tego typu w całej historii tej Uczelni”.
Serdecznie gratulujemy!

Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem fizyków zajmujących się zagadnieniami fizyki statystycznej. Spotkania odbywają się raz w roku w jednym z ośrodków: Częstochowa, Kraków, Poznań, Wrocław i Zielona Góra. Celem spotkań jest wymiana informacji o najnowszych trendach w fizyce statystycznej oraz w pokrewnych działach fizyki, prezentacja osiągnięć ośrodków biorących udział w sympozjum oraz promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów

14 listopada 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił grupę 211 młodych naukowców, w tym 29 doktorantów, którym przyznał stypendium. Stypendia ministra zostały przyznane osobom, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. były doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadały stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.
Wśród wyróżnionych młodych naukowców znalazł się dr Wojciech Szumiński z Instytutu Fizyki w dyscyplinie nauki fizyczne.

Dr Wojciech Szumiński jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie w 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Obecnie pracuje w Instytucie Fizyki UZ na stanowisku adiunkta. Tematyka badań dra W. Szumińskiego należy do teorii układów dynamicznych, a dokładniej dotyczy całkowalności układów równań różniczkowych. Całkowalność oznacza posiadanie przez układ odpowiedniej liczby praw zachowania (całek pierwszych) gwarantujących, że dynamika jest regularna. Przedmiotem jego wyróżnionej pracy doktorskiej oraz autorskiego projektu PRELUDIUM 11 (NCN) jest opracowywanie efektywnych, algorytmicznych narzędzi do analizy całkowalności układów równań różniczkowych, w szczególności układów hamiltonowskich w przestrzeniach zakrzywionych.

Dr W. Szumiński w szczególności łączy warunki koniecznie całkowalności, uzyskane z analizy różniczkowej grupy Galois równań wariacyjnych, z metodą bezpośredniego poszukiwania całek pierwszych.

Tak skonstruowane podejście (jak tłumaczy dr W. Szumiński) można wykorzystać nie tylko dla układów hamiltonowskich, pojawiających się głównie w fizyce i astronomii, lecz również dla dowolnych układów równań różniczkowych zwyczajnych – w tym, także dyssypatywnych z dziwnymi atraktorami. W zeszłorocznej publikacji (Nonlinear Dynam., wol. 94(1), str. 443--459, 2018) dr W. Szumiński przedstawił połączenie różniczkowej teorii Galois i metody bezpośredniej do efektywnych poszukiwań całek pierwszych dla układów równań różniczkowych pojawiających się w finansach i ekonomii – co jest dużą innowacją. Wrażliwość modeli wzrostu gospodarczego na warunki początkowe uniemożliwia przewidywanie skutków decyzji ekonomicznych w długim okresie czasu. Dlatego, od wielu lat podejmowane są próby opracowania algorytmów i odkrycia powiązań między poszczególnymi zmiennymi i wartościami parametrów, dla których rozważany model finansowy/ekonomiczny cechuje regularność i przewidywalność.

Podejście stosowane przez dr W. Szumińskiego pokazuje, iż możliwym jest efektywne wykorzystanie różniczkowej teorii Galois i metody bezpośredniej do badań całkowalności modeli procesów gospodarczych, dla których obecność parametrów jest typowa. Tym samym, możliwość odkrycia powiązań między poszczególnymi zmiennymi i wartościami parametrów, dla których rozważanych model cechuje regularność i przewidywalność -- staje się bliższa niż kiedykolwiek.

Dr W. Szumiński jest autorem i współautorem 11 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach takich jak Nonlinear Dynamics, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations, Applied Mathematics Letters oraz rozdziałów w trzech monografiach naukowych. Swoje wyniki prezentował w formie referatów na 20 konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą. Dr. Szumiński realizuje swój autorski projekt PRELUDIUM 11, finansowany w ramach Narodowego Centrum Nauki, jak również był wykonawcą w trzech międzynarodowych projektach badawczych: ASTRONET II, MAESTRO I i OPUS V.

Ponadto, dr W. Szumiński odbył kilka staży naukowych w renomowanych ośrodkach naukowych.