Research in the academic year 2013/2014

W kategori

Basic research:
"Physics of linear and non-linear systems in the classical and quantum description" (507-09-02-51)

The aim of the research tasks was to further strengthen the research capacity of the Institute of Physics in the field of theoretical physics and experimental physics. The theoretical part of the investigations was related to optics and quantum computing, high energy physics and particle physics, solid state physics, mathematical methods of physics, methods of statistical physics, computer simulation, statistical analysis methods, and methods of medical physics.

07.03.2014

Badania Naukowe w roku akademickim 2013/2014

W kategori

Badania statutowe:
„Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie klasycznym i kwantowym” (507-09-02-51)

Celem badań było dalsze wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Fizyki poprzez badania podstawowe w zakresie fizyki teoretycznej i doświadczalnej. Rozwój Instytutu Fizyki to nowe zadania badawcze, przygotowanie nowych specjalności naukowo-badawczych przy realizacji tematu badawczego, występowanie o wnioski grantowe, poszerzenie współpracy naukowej o inne ośrodki badawczo-naukowe.

07.03.2014

Zapraszamy na "Kółko olimpijskie" (22.06.2015 godz. 16:45 sala 110)

W kategori

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych interesujących się fizyką na Kółko Olimpijskie, na którym będziemy rozwiązywać ciekawe zadania.
Dodatkowe informacje: T.Maslowski@if.uz.zgora.pl.

15.06.2015

Scientific research in the academic year 2012/2013

W kategori

Major research tasks carried out at the Institute of Physics:
1. Research in the field of quantum optics.
2. The study of luminescence spectroscopy, EPR, NMR, FMR.
3. Mathematical methods in classical and quantum physics.
4. Molecular magnetism (modeling low-dimensional quantum molecular magnetic materials).
5. Nanostructures / nanomaterials using magnetic nanoparticles.
6. Transport phenomena for molecules, ions, nanoparticles.
7. Phase transitions, critical phenomena, fluctuations.
8. Nonlinear systems in physics.
9. Nuclear physics
10. Elementary particles, symmetries.
11. Medical physics.

03.10.2013

Badania naukowe w roku akademickim 2012/2013

W kategori

Ważniejsze zadania badawcze realizowane w Instytucie Fizyki:
1. Badania w zakresie optyki kwantowej.
2. Badania luminescencji, spektroskopia EPR, NMR, FMR.
3. Metody matematyczne w fizyce klasycznej i kwantowej.
4. Magnetyzm molekularny (modelowanie niskowymiarowych kwantowych magnetyków molekularnych).
5. Nanostruktury/nanomateriały z użyciem cząstek magnetycznych.
6. Zjawiska transportowe molekuł, jonów, nanocząstek.
7. Przejścia fazowe, zjawiska krytyczne, fluktuacje.
8. Układy nieliniowe w fizyce (w tym fizyka solitonów).

03.10.2013

Reportaż o Fizyce Medycznej

W kategori

Fizyka medyczna to nowa specjalność, która zostanie uruchomiona na kierunku fizyka techniczna od tego roku akademickiego. Będą to studia inżynierskie, 3,5-letnie. Reportaż, prezentujący Fizykę Medyczną znajduje się na stronie TV@UZ (Telewizji Uniwersytetu Zielonogórskiego)

26.09.2012

Scientific cooperation (2008-2011)

in

Scientific cooperation of the Institute of Physics University of Zielona Gora with research centers in other countries for the last four full years (2008-2011). Points on the map represent a joint scientific publication, jointly organized scientific conference or joint research grant.

Współprace naukowe (2008-2011)

W kategori

Współprace naukowe Instytutu Fizyki Uniwersitetu Zielonogórskiego z zagranicznymi ośrodkami naukowymi za ostatnie cztery pełne lata (2008-2011). Punkty na mapie oznaczają wspólną publikację, wspólnie zorganizowaną konferencję naukową lub wspólny grant badawczy

24.05.2012

Badania naukowe w roku akademickim 2010/2011

W kategori

Badania podstawowe w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2010/2011 miały charakter zarówno teoretyczny i doświadczalny. Dotyczyły one następujących zagadnień:
- Zagadnienia teoretyczne: optyka kwantowa, fizyka cząstek elementarnych, fizyka wysokich energii, fizyka ciała stałego, fizyka statystyczna, metody matematyczne fizyki oraz metody modelowania układu wielu cząstek, fizyka w zastosowaniach biomedycznych.
- Zagadnienia doświadczalne: spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopia rezonansu ferromagnetycznego (FMR), fizyka centrów luminescencji defektów (domieszkowych i radiacyjnych) w ciałach stałych, własności magnetycznych i optycznych materiałów uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Zagadnienia teoretyczne i doświadczalne realizowane wspólnie: metoda rezonansu ferromagnetycznego, nowe materiały/nanomateriały, fizyka sygnałów (elektrokardiologia).

02.02.2012