Badania

Ostateczna granica układu okresowego pierwiastków?

W kategori

Pierwszą udaną syntezę pierwiastka cięższego od uranu wykonano w 1940 roku w Berkeley (USA). Wytworzono tam pierwiastek charakteryzujący się liczbą protonów Z=93, który nazwano później neptunem. Eksperyment ten zapoczątkował "produkcję" kolejnych, coraz to cięższych układów, tak że do roku 1952 zostały odkryte wszystkie aż po ferm, tj. Z=100. Dalsze poszerzanie tablicy Mendelejewa nie postępowało jednak już tak szybko. Wraz z rosnącą liczbą Z synteza takiego pierwiastka staje się procesem coraz rzadszym a tym samym i trudniejszym do wykonania. Problem ten (i związane z nim często ogromne koszty) nie powstrzymywały jednak naukowców od prób dalszego ich wytwarzania.

07.04.2016

Research in the academic year 2013/2014

W kategori

Basic research:
"Physics of linear and non-linear systems in the classical and quantum description" (507-09-02-51)

The aim of the research tasks was to further strengthen the research capacity of the Institute of Physics in the field of theoretical physics and experimental physics. The theoretical part of the investigations was related to optics and quantum computing, high energy physics and particle physics, solid state physics, mathematical methods of physics, methods of statistical physics, computer simulation, statistical analysis methods, and methods of medical physics.

07.03.2014

Badania Naukowe w roku akademickim 2013/2014

W kategori

Badania statutowe:
„Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie klasycznym i kwantowym” (507-09-02-51)

Celem badań było dalsze wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Fizyki poprzez badania podstawowe w zakresie fizyki teoretycznej i doświadczalnej. Rozwój Instytutu Fizyki to nowe zadania badawcze, przygotowanie nowych specjalności naukowo-badawczych przy realizacji tematu badawczego, występowanie o wnioski grantowe, poszerzenie współpracy naukowej o inne ośrodki badawczo-naukowe.

07.03.2014

Scientific research in the academic year 2012/2013

W kategori

Major research tasks carried out at the Institute of Physics:
1. Research in the field of quantum optics.
2. The study of luminescence spectroscopy, EPR, NMR, FMR.
3. Mathematical methods in classical and quantum physics.
4. Molecular magnetism (modeling low-dimensional quantum molecular magnetic materials).
5. Nanostructures / nanomaterials using magnetic nanoparticles.
6. Transport phenomena for molecules, ions, nanoparticles.
7. Phase transitions, critical phenomena, fluctuations.
8. Nonlinear systems in physics.
9. Nuclear physics
10. Elementary particles, symmetries.
11. Medical physics.

03.10.2013

Badania naukowe w roku akademickim 2012/2013

W kategori

Ważniejsze zadania badawcze realizowane w Instytucie Fizyki:
1. Badania w zakresie optyki kwantowej.
2. Badania luminescencji, spektroskopia EPR, NMR, FMR.
3. Metody matematyczne w fizyce klasycznej i kwantowej.
4. Magnetyzm molekularny (modelowanie niskowymiarowych kwantowych magnetyków molekularnych).
5. Nanostruktury/nanomateriały z użyciem cząstek magnetycznych.
6. Zjawiska transportowe molekuł, jonów, nanocząstek.
7. Przejścia fazowe, zjawiska krytyczne, fluktuacje.
8. Układy nieliniowe w fizyce (w tym fizyka solitonów).

03.10.2013

Scientific cooperation (2008-2011)

in

Scientific cooperation of the Institute of Physics University of Zielona Gora with research centers in other countries for the last four full years (2008-2011). Points on the map represent a joint scientific publication, jointly organized scientific conference or joint research grant.

Współprace naukowe (2008-2011)

W kategori

Współprace naukowe Instytutu Fizyki Uniwersitetu Zielonogórskiego z zagranicznymi ośrodkami naukowymi za ostatnie cztery pełne lata (2008-2011). Punkty na mapie oznaczają wspólną publikację, wspólnie zorganizowaną konferencję naukową lub wspólny grant badawczy

24.05.2012

Badania naukowe w roku akademickim 2010/2011

W kategori

Badania podstawowe w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2010/2011 miały charakter zarówno teoretyczny i doświadczalny. Dotyczyły one następujących zagadnień:
- Zagadnienia teoretyczne: optyka kwantowa, fizyka cząstek elementarnych, fizyka wysokich energii, fizyka ciała stałego, fizyka statystyczna, metody matematyczne fizyki oraz metody modelowania układu wielu cząstek, fizyka w zastosowaniach biomedycznych.
- Zagadnienia doświadczalne: spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopia rezonansu ferromagnetycznego (FMR), fizyka centrów luminescencji defektów (domieszkowych i radiacyjnych) w ciałach stałych, własności magnetycznych i optycznych materiałów uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Zagadnienia teoretyczne i doświadczalne realizowane wspólnie: metoda rezonansu ferromagnetycznego, nowe materiały/nanomateriały, fizyka sygnałów (elektrokardiologia).

02.02.2012

Badania naukowe w roku akademickim 2009/2010

W kategori

Badania podstawowe prowadzone w Instytucie Fizyki mają charakter zarówno teoretyczny i doświadczalny. Badania teoretyczne dotyczyły zagadnienia symetrii w fizyce mikroświata, kryteriów całkowalności układów hamiltonowskich, zagadnień optyki kwantowej, metod badania układów kwantowych z więzami, badania ewolucji stanów nietrwałych, dynamiki układów równowagowych i nierównowagowych, w tym dynamiki układów złożonych, metod modelowania i symulacji układów klasycznych i kwantowych. Badania doświadczalne koncentrowały się na spektroskopii EPR i FMR i nowych materiałach i nanomateriałach funkcjonalnych, metodach pomiaru. W tym przeprowadzono badania absorpcji optycznej i luminescencji materiałów szklistych. Przygotowane i przeanalizowane ze względu na własności magnetyczne zostały próbki szkieł porowatych z nanocząstkami magnetycznymi.

Badania naukowe w roku akademickim 2008/2009

W kategori

W Instytucie Fizyki prowadzone są badania zarówno teoretyczne, jak i doświadczalne. Badania teoretyczne dotyczą głównie zagadnień fizyki cząstek elementarnych, fizyki wysokich energii, fizyki ciała stałego, optyki kwantowej, fizyki statystycznej oraz metod matematycznych fizyki. Badania teoretyczne wspierane są tematami realizowanymi eksperymentalnie.

Professor Wiesław Leoński awarded the title of Distinguished Referee

W kategori

Every year, all section editors of The European Physical Journal (EPJ) published by the Springer Verlag choose particularly outstanding persons from all current reviewers to express the appreciation for their personal responsibility for the quality and timeliness of work.
EPJ arose in 1998 as a merger and continuation of Acta Physica Hungarica, Anales de Física, Czechoslovak Journal of Physics, Il Nuovo Cimento, Journal de Physique, Portugaliae Physica and Zeitschrift für Physik. Currently, it belongs to a group of leading european physical journals indexed in the most important databases, such as Web of Science, Scopus and others. Moreover, there are 25 European national physical associations represented in the EPJ's Scientific Committee.

12.01.2018

Prof. dr hab. Wiesław Leoński nagrodzony tytułem Distinguished Referee

W kategori

Każdego roku edytorzy wszystkich sekcji czasopisma The European Physical Journal (EPJ), wydawanych przez wydawnictwo Springer, wybierają spośród pełnego grona recenzentów grupę osób szczególnie wyróżniających się. Wybór ten jest oparty na podstawie analizy fachowości, terminowości i wkładu pracy poszczególnych recenzentów.

12.01.2018

Department of Material and Medical Physics

W kategori

Description:
Interdisciplinary research in medical physics and materials physics for its applications in medicine and bio-nanotechnology

Research topics include the field of medical physics and material physics for its applications in medicine and bio-nanotechnology. Materials degradation studies are also being performed. The main tasks in the material physics part are the development and synthesis of new materials and nanomaterials (nanoparticles, nanorods, nanotubes) in the subect of chemical reaction regulators, in the transport of drugs, protective coatings of materials, and filters. Research in metamaterials, including magnetic systems, is being intensively conducted. Experimental works are supported by theoretical models and computer simulations.

In the part directly related to medical physics, the research concerns the phenomenon of asymmetry of heart rhythm and methods of its quantitative analysis. Work is underway on implanting devices such as cardiac pacemakers, ICD and CRT(D) and electrophysiological studies.

Key words: magnetic nanoparticles, magnetic hyperthermia, phase transitions, metamaterials, nonlinear physics, immunological immune responses, genomics, cardiology, heart rate variability, heart rate asymmetry, electrophysiology.

• Head of the materials research group is dr. hab. Miroslaw R. Dudek, prof. UZ
The group is the memeber of COSSMAT network. The research collaboration with Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), the German Aerospace Center is performed.

• Head of the medical physics research group is dr hab. Jaroslaw Piskorski, prof. UZ

12.10.2017

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - Festiwal Nauki 2014

W kategori

Dlaczego niebo jest niebieskie? Skąd bierze się tęcza? Dlaczego samolot lata? To pytania, którymi dzieci wprawiają niejednokrotnie w zakłopotanie swoich wychowawców i rodziców. Można śmiało powiedzieć, że już trzylatek staje się fizykiem, fizykiem teoretykiem i doświadczalnikiem – podczas zabaw odkrywa i weryfikuje prawa mechaniki, akustyki, optyki.
Takie zabawy są wypełnione zazwyczaj niezwykłą radością twórczą małego odkrywcy. Poznawanie praw przyrody to przecież wspaniała zabawa i fascynująca życiowa przygoda.
Festiwal Nauki to szczególna chwila, kiedy nauka zamknięta w murach uczelni i hermetycznych w laboratoriach, wychodzi na ulicę. Tegoroczna oferta Instytutu Fizyki obejmowała dwa projekty: Nanomagnesy oraz Akademię Małego Badacza.

23.06.2014

Wydział Fizyki i Astronomii – nowy ranking jednostek naukowych

W kategori

W wyniku kolejnej oceny parametrycznej jednostek naukowych w Polsce przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w 2013 roku Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskał kategorię naukową A i jest na ósmym miejscu w Polsce w grupie jednostek jednorodnych, tj. innych wydziałów fizyki lub fizyki i Astronomii.

03.10.2013

Scientific Achievements in 2010/2011 academic year

W kategori

Basic research at the Institute of Physics in the academic year 2010/2011 has the character of both theoretical and experimental. It concerns the following issues:
– Theoretical research : quantum optics, physics of elementary particles, high energy physics, solid state physics, statistical physics, mathematical physics and methods of modeling many particles. physics in biomedical applications,
– Experimental research: electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy, ferromagnetic resonance (FMR), physics of luminescence centers in solids, magnetic and optical properties of ordered and disordered materials.
– Theoretical and experimental studies carried out jointly: ferromagnetic resonance method, new materials / nanomaterials, physics of signals/electrocardiology.
The first three places in the ranking of publications of the Institute of Physics for last full four years belong to professors: Wieslaw Leonski, Jaroslaw Piskorski and Bohdan Padlyak, respectively.
The first places in the ranking of publications in the Institute of Physics for the period 2010-2011, taking into account the scoring given by Ministry of Science and Higher Education for research journals belong to: prof. Wiesław Leoński, prof. Andrzej Drzewiński, prof. Maria Przybylska, dr. Piotr Jachimowicz, prof. Bohdan Padlyak, dr. Artur Barasiński.

30.04.2012

Pracownicy WFiA w grancie MAESTRO

W kategori

W ramach pierwszego konkursu NCN dla doświadczonych badaczy MAESTRO dwóch pracowników Wydziału Fizyki i Astronomii: prof. dr hab. Andrzej J. Maciejewski z Instytutu Astronomii i dr hab. M. Przybylska z Instytutu Fizyki, uczestniczy w projekcie "Rozwiązalność, chaos i sterowanie w układach kwantowych", kierowanym przez prof. dr hab. Marka Kusia z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. Projekt będzie realizowany przez najbliższe trzy lata. Konkurs NCN dla doświadczonych naukowców realizujących pionierskie badania naukowe ogłoszono w trzech kategoriach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz nauk ścisłych i technicznych. W kategorii nauk ścisłych i technicznych zakwalifikowano do finansowania 29 projektów.

19.03.2012

Kolejny grant promotorski w Instytucie Fizyki

W kategori

W dniu 4 lutego 2011r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszej doktorantce Pani mgr Joannie Karolinie Kaladze został przyznany grant promotorski dla realizacji projektu badawczego pt. „Zastosowanie miar bazujących na korelacjach międzymodowych w badaniach chaosu kwantowego”. Kierownikiem grantu i promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. Wiesław Leoński prof. UZ. Należy podkreślić, że Pani mgr Kalaga jest już współautorką sześciu artykułów w recenzowanych czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej w tym trzech ocenianych na 32 punkty wg listy MNiSW (Physical Review E, Physics Letters A, Journal of Non-Crystalline Solids). Informacje o przyznaniu grantu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem
https://osf.opi.org.pl/app/aawi/wynikiKonkursow.do?kryteriaWyszukiwania=

Granty badawcze dla młodych fizyków

W kategori

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 grudnia br. poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie finansowe projektów realizowanych w ramach programu pn. “Iuventus Plus”. Zgodnie z założeniami program ten jest adresowany do młodych pracowników naukowych oraz doktorantów, którzy w swoim dorobku posiadają już publikacje w wiodących czasopismach naukowych. Jego celem jest wsparcie finansowe badań, które ułatwi ich owocną kontynuację oraz wesprze upowszechnienie wyników. Przyznane środki jeszcze w tym roku zostaną przekazane w całości wykonawcom projektów. Szczegóły można znaleźć na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/wyn...

W przypadku Instytutu Fizyki konkursy wygrali:
- dr inż. Artur Barasiński (tematyka: modelowanie własności magnetycznych układów łańcuchów z jonami ziem rzadkich)
- mgr Piotr Jachimowicz – doktorant (tematyka: własności najcięższych jąder atomowych)
- mgr Sebastian Żurek (tematyka: modelowanie procesu translokacji przez błony biologiczne)

Międzynarodowe Towarzystwo Holterowskiej i Nieinwazyjnej Elektrokardiologii

W kategori

Dr Jarosław Piskorski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany w 2010 roku członkiem stowarzyszonym ISHNE (Fellows of ISHNE - International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology). Zaszczytu tego dostąpiło dziewiętnaście osób na świecie w tym tylko dwóch Polaków. Drugim uhonorowanym Polakiem jest dr hab. Przemysław Guzik z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wykłady prof. dr hab. Łukasza A. Turskiego

W kategori

W ramach seminarium Wydziału Fizyki i Astronomii profesor dr hab. Łukasz A. Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie wygłosi referat na temat drugiej zasady termodynamiki, pt. „DRUGA ZASADA”, który odbędzie się w piątek 19 marca o godzinie 11:15 (sala 106, budynek A-29).

Tego samego dnia, piątek 19 marca o godzinie 16:00 (sala 106, budynek A-29) odbędzie się drugi wykład o charakterze popularnym, kierowany do szerokiej publiczności, zatytułowany „CZWARTY WYMIAR W NAUCE, LITERATURZE, SZTUCE I PARANAUCE”.

Nowy grant w Instytucie Fizyki

W kategori

Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3.02.2010 mgr. inż Artur Barasiński stał się beneficjentem grantu promotorskiego pt. Modelowanie własności magnetycznych łańcuchowych związków metaloorganicznych o niewspółliniowych osiach łatwych (kierownik: dr hab. Andrzej Drzewiński, prof. UZ).

Scientific Achievements in 2007/2008 academic year

W kategori

The research conducted at the Institute last year concerned the study of nonlinear systems dynamics including stochastic processes. These included singular quantum models (low-dimensional systems, singular potentials), adsorbate surface state modelling, magnetic nanoparticles dynamics modelling and magnetic nanoparticles dynamics in polymer systems modelling. The theoretical research was backed up by experimental research. In particular, this research concerned the study of complex compounds by EPR spectrum methods, surface electron emission from composites based on ferroelectrics and polymers.

The most important achievements of research teams of our Institute are the following:

  1. Within the properties of the neutral meson complex subject area the properties of scalar products of long- and short- lived superpositions of K mesons were studied. It was shown that within the exact theory, in a CPT invariant system in which the CP symmetry is broken this product cannot be a real number. In comparison, in the approximate Lee-Oehme and Yang theory this product is real. This result is important for the interpretation of observational data which are mostly based on approximate models.
  2. The absorption spectra for absorption induced by the gas intermolecular interaction on carbon nanotubes and fullerenes were studied. This research is important for developing new technologies which make use of the diffusive properties of gas in carbon nanotubes.
  3. Within the experimental section of the research which uses positon annihilation methods, the surface layers of aluminum alloys were studied for the existence of defects. This study included theoretical calculation of the depth-temperature distribution around the contact point in the kinetic (sliding) friction.
  4. Theoretical research in which the dynamics of hierarchical physical systems was conducted. It was shown that this dynamics is described by the Levy processes.
  5. It was shown, within a theoretical model, that it is possible to produce new polymer materials with built-in magnetic nanoparticles. The mechanical properties of these particles are characterized by a negative Poisson coefficient, which is attained by the use of negative elasto-magnetic coupling.

Współpraca z Instytutem Optyki Fizycznej

W kategori

W styczniu 2009 roku podpisana została przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. zw. dr hab. Czesława Osękowskiego umowa o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Optyki Fizycznej przy Ministrze Edukacji i Nauki Ukrainy a Uniwersytetem Zielonogórskim.

Przy finalizacji umowy we Lwowie 12-14.01.2009 roku ze strony Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczył dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ a ze strony Instytutu Optyki Fizycznej we Lwowie profesor Rostyslaw O. Vlokh.

Nagroda dla dr Jarosława Piskorskiego

W kategori

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przyznał Nagrodę Rektora grupie badawczej kierowanej przez profesora H. Wysockiego za osiągnięcia naukowe w roku 2007, między innymi za badania nad zmiennością rytmu serca oraz odkrycie nowego zjawiska fizjologicznego, czyli Asymetrii Rytmu Serca.