Wizyta w Wietnamie. Czy już zaczniemy kształcić studentów w języku angielskim?

W kategori

(oryginał na stronie www.wfa.uz.zgora.pl/aktualnosci)
W dniach 16 – 31 marca przebywała w Wietnamie delegacja Uniwersytetu Zielonogórskiego
w składzie: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński, Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii, prof dr hab. Piotr Rozmej, Prodziekan Wydziału Fizyki i Astronomii, dr hab. Cao Long Van oraz przedstawiciel Wydziału Nauk Biologicznych, dr hab. Jacek Leluk. Delegacja odwiedziła kilka państwowych uniwersytetów w Vinh i Hanoi, przeprowadziła szereg rozmów z rektorami i prorektorami tych uczelni w celu zachęcenia studentów wietnamskich do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz podjęcia szerszej współpracy w dziedzinie badań naukowych i dydaktyki. Wizytę poprzedziło wiele wcześniejszych kontaktów internetowych i osobistych, dzięki którym podczas przeprowadzonych w trakcie pobytu w Wietnamie rozmowach, można było skoncentrować się na konkretnych działaniach. Uczelnie wietnamskie mają obecnie wielki nabór kandydatów na studia, dużo większy niż może obsłużyć ich szczupła liczebnie kadra naukowo-dydaktyczna, szczególnie nieliczna w odniesieniu do pracowników o wysokich kwalifikacjach. Warto powiedzieć, że znaczącą część kadry stanowią absolwenci studiów I-go stopnia. Rozumieją potrzebę szybkiego wzrostu wysoko kwalifikowanej kadry naukowej i dydaktycznej, także przy pomocy znacznego zwiększenia liczby studentów kształcących się zagranicą. Dotyczy to studentów 1-go, 2-go i 3-go stopnia. Pragną też, aby ich absolwenci mogli otrzymać dyplomy uznawane w świecie, np. dyplomy krajów UE. Pod tym względem Polska jest dla studentów wietnamskich krajem bardzo atrakcyjnym, także ze względu na znacznie niższe koszty kształcenia i utrzymania, niż kraje Europy zachodniej, USA, Australia czy Japonia. Wielu pracowników uniwersytetów wietnamskich kończyło studia lub uzyskało doktoraty w Polsce i ma o studiowaniu w Polsce bardzo dobre zdanie.

Najważniejszym wynikiem wizyty było podpisanie przez Rektorów UZ i VU (Vinh University) umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej. Obie strony wyraziły wolę utworzenia grupy studentów fizyki 1-go stopnia z VU i/lub grupy studentów 2-go stopnia, którzy rozpoczęliby już w roku akademickim 2009/2010 studia na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ w języku angielskim. Umowy przewidują także inne możliwości organizacji tych studiów (np. na studiach 1-go stopnia 2 pierwsze lata studia w Wietnamie pod merytorycznym nadzorem UZ, a 2 ostatnie w Polsce (trzeba wiedzieć, że studia 1-go stopnia w Wietnamie trwają 4 lata) oraz indywidualne traktowanie studentów 3-go stopnia (doktorantów).

W rozmowach podkreślano zainteresowanie podobną współpracą w dziedzinie kształcenia wietnamskich studentów na UZ także na innych wydziałach, na kierunkach: biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, technologie informacyjne, elektronika i telekomunikacja, marketing i zarządzanie, matematyka. Jednak najwcześniej takie kształcenie może zostać wdrożone na Wydziale Fizyki i Astronomii, który jest już przygotowany do kształcenia w języku angielskim na wszystkich trzech stopniach kształcenia.
Wszyscy członkowie delegacji UZ wygłosili wykłady w języku angielskim na różnych wydziałach UV. Wykłady cieszyły się się dużym zainteresowaniem.

Delegacja UZ przeprowadziła rozmowy z władzami Uniwersytetu Rolniczego w Hanoi (HUA), gdzie zaproponowała analogiczne rozwiązania jak te uzgodnione z VU. Strona HUA była szczególnie zainteresowana kształceniem w Polsce lub wspólnym, według modelu wypracowanego w UV, na kierunkach: fizyka, matematyka, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, informatyka.

Delegacja UZ przeprowadziła także rozmowy z prorektorami dwóch uniwersytetów będących członkami prestiżowego Vietnam National University (VNU), który podlega bezpośrednio premierowi, Uniwersytetu Nauk Ścisłych (HUS) i Uniwersytetu Nauk Technologicznych (HUT). HUS i HUT są szczególnie zainteresowane naszym wkładem w kształcenie na kierunkach: fizyka, astronomia oraz bioinformatyka (w tym ostatnim prof. J. Leluk już rozpoczął prowadzenie zajęć dla studentów HUS jako visiting professor).

Dalsze szczegóły wspólnej rekrutacji zostaną uzgodnione w czerwcu br. podczas wizyty w Zielonej Górze prorektora ds. Nauki Uniwersytetu w Vinh. Bardzo prawdopodobna jest także wizyta w UZ prorektora HUA, również w celu uzgodnienia dalszych konkretów współpracy.

O naszej wizycie w Vinh napisano już na stronie Vinh University:
http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/SDisplay/7/0/248/index.htm

Są więc wielkie szanse na to, że już w jesienią br. na naszym wydziale rozpoczniemy kształcenie studentów wietnamskich w języku angielskim.

Piotr Rozmej
Dziekan WFA

(foto: Spotkanie delegacji UZ z JM Rektorem Vinh University. Od lewej: Prodziekan WFA, Cao Long Van, Dziekan WFA, Piotr Rozmej, Prorektor UZ, Tadeucz Kuczyński i Rektor VU, Prof. Nguyen Ngoc Hoi (fotografował prof. Jacek Leluk).