Badania Naukowe w roku akademickim 2013/2014

W kategori

Badania statutowe:
„Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie klasycznym i kwantowym” (507-09-02-51)

Celem badań było dalsze wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Fizyki poprzez badania podstawowe w zakresie fizyki teoretycznej i doświadczalnej. Rozwój Instytutu Fizyki to nowe zadania badawcze, przygotowanie nowych specjalności naukowo-badawczych przy realizacji tematu badawczego, występowanie o wnioski grantowe, poszerzenie współpracy naukowej o inne ośrodki badawczo-naukowe.

Opis badań:
Prace miały charakter teoretyczny i doświadczalny. Ze strony teorii dotyczyły optyki i informatyki kwantowej, fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych, fizyki ciała stałego, metod matematycznych fizyki, metod fizyki statystycznej, symulacji komputerowych, metod analiz statystycznych, metod fizyki medycznej. Eksperyment dotyczył spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) i ferromagnetycznego (FMR), metod syntezy nowych materiałów na bazie mezoporowatej krzemionki z nanocząstkami magnetycznymi, fizyki centrów luminescencji defektów (domieszkowych i radiacyjnych) w ciałach stałych, własności magnetycznych i optycznych materiałów uporządkowanych i nieuporządkowanych.

07.03.2014