Badania naukowe w roku akademickim 2009/2010

W kategori

Badania podstawowe prowadzone w Instytucie Fizyki mają charakter zarówno teoretyczny i doświadczalny. Badania teoretyczne dotyczyły zagadnienia symetrii w fizyce mikroświata, kryteriów całkowalności układów hamiltonowskich, zagadnień optyki kwantowej, metod badania układów kwantowych z więzami, badania ewolucji stanów nietrwałych, dynamiki układów równowagowych i nierównowagowych, w tym dynamiki układów złożonych, metod modelowania i symulacji układów klasycznych i kwantowych. Badania doświadczalne koncentrowały się na spektroskopii EPR i FMR i nowych materiałach i nanomateriałach funkcjonalnych, metodach pomiaru. W tym przeprowadzono badania absorpcji optycznej i luminescencji materiałów szklistych. Przygotowane i przeanalizowane ze względu na własności magnetyczne zostały próbki szkieł porowatych z nanocząstkami magnetycznymi.

Uzyskane ważniejsze wyniki:

- wykazanie możliwości istnienia zjawiska „nagłej śmierci” splątania oraz nagłego jego odrodzenia w układach dwóch sprzężonych kwantowych oscylatorów anharmonicznych,
- znalezienie i zbadanie nowych wskaźników chaosu kwantowego na bazie wierności funkcji falowej oraz macierzy gęstości kwantowego układu nieliniowego,
- opracowanie modelu teoretycznego oraz współudział w eksperymencie potwierdzającym możliwość powstawania kilku tzw. „okien przezroczystości” w efekcie elektromagnetycznie indukowanej przezroczystości dla atomów rubidu w pułapce magneto-optycznej,
- zastosowanie metody DMRG do badania własności magnetycznych związków dwumetalicznych o strukturze łańcuchowej z mostkami rodankowymi,
- opracowano kryteria całkowalności układów hamiltonowskich związane z bifurkacją rozwiązań okresowych w tych układach,
- zakończono prace nad klinicznym zastosowaniem badań asymetrii rytmu serca,
- zbudowany został model aktywności serca w oparciu o potencjały wybranych fragmentów mięśnia sercowego.
- zbadanie i interpretacja luminescencji jonów Ho3+ w szkle o składzie 3CaO–Ga2O3–3GeO2,
- pokazanie, że chwilowa energia w stanie nietrwałym, E(t), w bardzo długich obszarze czasów t, (dłuższych niż czasy, dla których w bardzo dobrym przybliżeniu obowiązuje wykładnicze prawo rozpadu) różni się od energii tego stanu E0 mierzonej w obszarze czasów obowiązywania wykładniczego prawa rozpadu,
- oszacowanie liczby stanów związanych w modelu kwantowym, w którym zaburzenie zlokalizowane jest na nieskończonej krzywej (asymptotycznie prostej), oszacowanie wyrażone zostało za pomocą geometrycznych własności krzywej,
- synteza i badania spektroskopowe (EPR, absorpcja optyczna i luminescencja) serii szkieł boranowych o różnym składzie, domieszkowanych jonami elementów przejściowych i ziem rzadkich,
- otrzymanie próbek szkieł porowatych z nanoczastkami magnetycznymi Ni-C i badania ich widm FMR i podatności magnetycznej,
- wyjaśnienie wpływu współczynnika lepkości w eksperymencie FMR na matrycy polimerów blokowych na własności absorpcyjne klastrów magnetycznych umieszczonych w polimerze. Wynik ważny ze względu na pokazanie znaczenia orientacji magnetycznych osi anizotropii dla zjawiska pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego (w recenzji),
- zbudowany został model teoretyczny nieosiowej oktupolowej deformacji ciężkich jąder,
- zaproponowanie jednolitego modelu stochastycznego służącego zbadaniu dynamiki polimeru, zarówno w żelu, jak i cieczy,

Publikacje pracowników IF w 2009 roku, które otrzymały co najmniej 32 punkty MNiSW

1. Stochastic lattice models for the dynamics of linear polymers / J. M. J. Van Leeuwen, Andrzej Drzewiński // Physics Reports .- 2009, Vol. 474, no 5-6, s. 53—90 (pkt: 40)
2. Interplay of complete wetting critical adsorption, and capillary condensation / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich // Physical Review E .- 2009, Vol. 79, s. 041145-1—041145-16 (pkt: 32)
3. Critical wetting transitions in two-dimensional systems subject to long-ranged boundary fields / Andrzej Drzewiński, A. Maciołek, Artur Barasiński, S. Dietrich // Physical Review E .- 2009, Vol. 79, s. 041144-1—041144-6 (pkt: 32)
4. Magnetic properties and DMRG modeling of the 1D bimetallic thiocyanate bridged compound {(CuL1)[Co(NCS)} (L1 = N-rac-5, 12-Me2-[14]-4,11-dieneN4) / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Julia Kłak, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński // Polyhedron .- 2009, Vol. 28, no 9-10, s. 1838—1841 (pkt: 32)
5. Simultaneous coupling of three hfs components in a cascade scheme of EIT in cold 85Rb atoms / K. Kowalski, Van Cao Long, H. Nguyen Viet, S. Gateva, M. Głódź, J. Szonert // Journal of Non-Crystalline Solids .- 2009, Vol. 355, no 24-27, s. 1295—1301 (pkt: 32)
6. Excited state absorption and up-conversion luminescence of Ho3+ centres in 3CaO?Ga2O3?3GeO2 glass / Bohdan Padlyak, Cz. Koepke, Andrzej Piątkowski, K. Wiśniewski, Benedykt Kukliński // Journal of Non-Crystalline Solids .- 2009, Vol. 355, iss. 24--27, s. 1338-1341 (pkt: 32)
7. Luminescence properties of Sn2P2Se6 crystals / Bohdan Padlyak, O. Vlokh, O. Grabar, YU. Vysochanskii, I. Dmitriuk, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki // Optical Materials .- 2009, Vol. 31, no 12, s. 1831—1834 (pkt: 32)
8. Long-time fidelity and chaos for a kicked nonlinear oscillator system / A. Kowalewska-Kudłaszyk, J. K. Kalaga, Wiesław Leoński // Physics Letters A .- 2009, Vol. 373, no 15, s. 1334—1340 (pkt: 32)
9. Sudden death and birth of entanglement effects for Kerr-nonlinear coupler / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics .- 2009, Vol. 26, no 7, s. 1289—1294 (pkt: 32)

Współprace krajowe i zagraniczne przy realizacji badań podstawowych
a) krajowe:

- Wydział Fizyki UAM, A. Drzewiński, wspólne publikacje oraz granty badawcze,
- IFM, PAN, Poznań , L. Najder-Kozdrowska – badania antracytów metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR, - M. Dudek – magnetyczne materiały auksetyczne, A. Drzewiński – wspólny grant badawczy pt. Wpływ ciśnienia na nieliniowy charakter przewodnictwa protonowego - eksperyment i modelowanie
- Wydział Fizyki UAM, W. Leoński – wspólne badania z dziedziny optyki kwantowej oraz chaosu kwantowego i związane z nimi publikacje,
- Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Cao Long Van – wspólne badania i publikacje dotyczące elektromagnetycznie indukowanej przezroczystości dla magneto-optycznie pułapkowanych atomów rubidu,
- Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, K. Lukierska-Walasek, współpraca z dr K.Topolskim,
- Instytut Fizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – M. Dudek, B. Padlyak, magnetyczne nanomateriały, eksperyment FMR,
- PPT Politechnika Wrocławska , M. Dudek, B. Padlyak, w zakresie materiału szkła porowatego który wykorzystywany jest w projekcie z nanokapsułkami magnetycznyczmi,
- Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski, S. Kondej, publikacje.
- Instytut Problemów Jądrowych, Warszawa, P. Rozmej, publikacje.
- Instytut Niskich Temperatur i Badań Structuralnych PAN, Wrocław , B. Padlyak, współpraca w dziedzinie spektroskopii optycznej kryształów i szkieł tlenkowych w zakresie UV-VIS-IR;
- Uniwersytet Gdański, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Gdańsk, B. Padlyak, współpraca nieformalna w dziedzinie badań widm optycznych i kinetyki luminescencji w kryształach i szkłach tlenkowych,
- Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, J. Piskorski, badania – zastosowania kardiologiczne.

b) zagraniczne

- Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart, Niemcy, A. Drzewiński – wspólne publikacje,
- Uniwersytet w Lejdzie, Holandia A. Drzewiński – wspólne publikacje,
- Wydział Fizyki, Uniwersytet w Atenach , M. Dudek, w zakresie materiałowym przygotowania nanocząstek magnetycznych,
- Gesellschaft für Schwerionenforschung – Darmstadt w Niemczech, P. Rozmej, badania, publikacje.
- Quantum Optics Group, Joint Laboratory of Optics of Palacky University and Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Olomouc, Czechy, W. Leoński, nawiązanie współpracy i rozpoczęcie wspólnych badań.
- Instytut Optyki Fizycznej (Lwów, Ukraina) , B. Padlyak, synteza i spektroskopia optyczna na podstawie Umowy o współpracy, podpisanej w styczniu 2009 roku.
- Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka, (Lwów, Ukraina) , B. Padlyak, współpraca w dziedzinie badań strukturalnych kryształów, szkieł i nanokompozytów metodami dyfrakcji rentgenowskiej (Fakultet Fizyczny) oraz ich podatności magnetycznej (Fakultet Chemiczny),
- Uniwersytet Kijowski im. T. Shewchenko, Fakultet Fizyczny (Kijów, Ukraina) , B. Padlyak, współpraca w dziedzinie spektroskopii optycznej kryształów i szkieł tłenkowych w zakresie UV-VIS-IR.
- Instytut Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów, Ukraina), B. Padlyak, współpraca w dziedzinie i badań spektroskopowych kryształów i szkieł tłenkowych, napromieniowanych γ-promieniami, neutronami i innymi cząstkami elementarnymi,
- Uniwesytet Przykarpacki, Fakultet Fizyko-Techniczny (Iwano-Frankiwski, Ukraina) , B. Padlyak, współpraca nieformalna dziedzinie spektroskopii EPR i FMR nanoczastek magnetycznych w układach tłenkowych i nanokompozytów.
- Zaporiźka Państwowa Inżinierna Akademia (Zaporiżżja, Ukraina) , B. Padlyak, współpraca nieformalna w dziedzinach syntezy i badań spektroskopowych kryształów i szkieł tłenkowych o skomplikowanym składzie i strukturze.
- Medizinische Klinik der Technischen Universität München, München, Germany, J. Piskorski, badania nad metodą serii.
- Institute of Cardiology Recruiting. Montreal, Quebec, Canada, J. Piskorski, wspólna realizacja grantu badającego kliniczną wartość asymetrii rytmu serca.
- University of London and St. Paul's Cardiac Electrophysiology,. London, United Kingdom, J. Piskorski. badania.
- Department of Physiology, School of Medicine, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay J. Piskorski. badania.