Badania naukowe w roku akademickim 2008/2009

W kategori

W Instytucie Fizyki prowadzone są badania zarówno teoretyczne, jak i doświadczalne. Badania teoretyczne dotyczą głównie zagadnień fizyki cząstek elementarnych, fizyki wysokich energii, fizyki ciała stałego, optyki kwantowej, fizyki statystycznej oraz metod matematycznych fizyki. Badania teoretyczne wspierane są tematami realizowanymi eksperymentalnie. W tym zakresie główne kierunki badań dotyczą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopii rezonansu ferromagnetycznego (FMR), fizyki centrów luminescencji defektów (domieszkowych i radiacyjnych) w ciałach stałych, własności dielektrycznych nanokompozytów, własności magnetycznych i optycznych materiałów uporządkowanych i nieuporządkowanych oraz fizyki powierzchni.
Nowe wyzwania technologiczne w dziedzinie fizyki materiałowej i fizyki nanomateriałów nie pozostają bez wpływu na zadania badawcze Instytutu. Powodują one, że poza tradycyjnymi obszarami stosowania metod fizyki klasycznej i kwantowej w badaniach własności dynamicznych zjawisk pojawiają się nowe obszary badań naukowych związane z koniecznością interpretacji podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w układach skończenie wymiarowych, w szczególności w układach niskowymiarowych. Nowe zadania Instytutu tematycznie obejmują swoim zakresem badania podstawowe układów nieliniowych klasycznych i kwantowych z uwzględnieniem procesów stochastycznych, badania układów relatywistycznych i nierelatywistycznych, badania układów niskich i wysokich energii, niektóre zagadnienia optyki kwantowej czy oddziaływań fundamentalnych.

Ważniejsze zadania badawcze realizowane w roku akademickim 2008/2009

 • spektrometria EPR (n.p. opracowanie nowej metody analizy widma absorbcyjnego EPR przy pomocy algorytmów genetycznych)
 • badania defektów powierzchniowych metodą anihilacji pozytonów
 • badania materiałowych własności termicznych i dielektrycznych nanokompozytów (SBN70-PVDF, PVC domieszkowany proszkiem ceramicznym typu Ba0.3Na0.7Ti0.3Nb0.7O3 i inne)
 • prace badawcze związane z budową i działaniem detektorów promieniowania jonizującego (badanie podstawowe dotyczące indeksowania produktów rozpadu ciężkich jonów)
 • badania teoretyczne ciężkich jąder atomowych poprzez metodę deformacji nieosiowej Hamiltonianu w przybliżeniu pola średniego
 • badania superpozycji stanów neutralnych mezonów K
 • modelowanie rezonansu ferromagnetycznego FMR – analiza struktury dodatkowych pików rezonansowych w eksperymentach polimerów blokowych z wbudowanymi nanocząstkami magnetycznymi
 • modelowanie własności magnetycznych związków metaloorganicznych (np. Single-Chain Magnets)
 • nowe materiały magnetyczne o własnościach auksetycznych
 • badanie własności transportowych nanorurek węglowych przy pomocy metody dynamiki molekularnej
 • badania własności dynamicznych polimerów (np. zjawiska transportowe poprzez błony komórkowe)
 • analiza szeregów czasowych reprezentujących sygnał RR rytmu serca.
 • modelowanie krytycznych własności cieczy prostych przy udziale efektów powierzchniowych (np. termodynamiczny efekt Casimira)
 • analizy spektralne Hamiltonianów z osobliwymi warunkami brzegowymi - badania niskowymiarowych układów kwantowych z więzami
 • grupy kwantowe jako narzędzie do badania niekomutatywnej, relatywistycznej czasoprzestrzeni

Przykładowe 10 publikacji, które ukazały się w roku akademickim 2008/2009

1. Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Julia Kłak, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński, Magnetic properties and DMRG modeling of the 1D bimetallic thiocyanate bridged compound {(CuL1)[Co(NCS)} (L1 = N-rac-5, 12-Me2-[14]- 4,11-dieneN4), Polyhedron .- 2009, Vol. 28, no 9-10, s. 1838--1841

2. Mirosław R. Dudek, N. Guskos, Bogdan Grabiec, M. Maryniak, Magnetization dynamics in Landau-Lifshitz-Gilbert formulation. FMR experiment modeling, Journal of Non-Crystalline Solids, 2008, Vol. 354, no 35-39, s. 4146-4150

3. Jerzy Dryzek, P. Horodek, GEANT4 simulation of slow positron beam implantation profiles, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 2008, Vol. 266, no 18, s. 4000- 4009

4. J. M. J. Van Leeuwen, Andrzej Drzewiński, Stochastic lattice models for the dynamics of linear polymers, Physics Reports .- 2009, Vol. 474, no 5-6, s. 53—90

5. Piotr Jachimowicz, M. Kowal, Piotr Rozmej, J. Skalski, A. Sobiczewski, Non-axial octupole deformation of a heavy nucleus, Journal of Modern Physics E .- 2008, Vol. 18, no 4, s. 1088--1093

6. P. Exner, Sylwia Kondej, Hiatus perturbation for a singular Schrödinger operator with an interaction supported by a curve in R3, Journal of Mathematical Physics, 2008, Vol. 49, s. 032111-1-032111-19

7. Z. Dendzik, Marcin Kośmider, M. Sokół, Dielectric relaxation of water clusters encapsulated in carbon nanotubes - Computer simulation study, Journal of Non-Crystalline Solids, 2008, Vol. 354, s. 4300-4303

8. Marian Olszowy, E. Markiewicz, Cz. Pawlaczyk, E. Nogas-Ćwikiel, Dielectric response of PVC polymer loaded with Ba0.3Na0.7Ti0.3Nb0.7O3 ceramic powder, Phase Transitions, 2008, Vol. 81, no 11-12, s. 1099-1106

9. Przemysław Guzik, Andrzej Wykrętowicz, Tomasz Krauze, Jarosław Piskorski, Karolina Adamska, Agata Milewska, Karel H. Wesseling, Henryk Wysocki, Add-on therapy with a nighttime dose of doxazosin in patients with uncontrolled hypertension: effects on autonomic modulation of the cardiovascular system, Hypertension Research .- 2008, Vol. 31, no 3, s. 443--453

10. Krzysztof Urbanowski, A quantum long time energy red shift: a contribution to varying α theories, European Physical Journal C .- 2008, Vol. 58, s. 151—157